Frågor och svar

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Ja det får du. Läs mer under fliken Andrahandsuthyrning (tryck här)

När kan jag överlåta min bostadsrätt?

Du kan när som helst sälja din lägenhet och till vilket pris du vill. Försäljningen skall vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkännes av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljaren namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som det avser. Handlingen skall undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. En kopia av avtalet skall lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

Hur kan jag påverka mitt boende?

Normalt sett skall föreningen hålla föreningsstämma för juni månad varje år. Vid detta tillfälle samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen skall presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse.  Föreningsstämman skall godkänna styrelsens förvaltning – ”ge styrelsen ansvarsfrihet”

Varje medlem kan komma med förslag till verksamhet/åtgärder. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda i god tid före stämman. Meddelande om när stämman äger rum kommer att skickas ut till medlemmarna. Det är vid stämman som föreningen väljer styrelse och revisorer för det kommande året.

Vid vissa tillfällen kan också föreningsstämma förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar skall ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Även en grupp medlemmar (minst 10 % av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att extra stämma hålls. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i ärende för vilket stämman utlysts.

Protokoll

Protokoll från föreningsstämmor skall enligt stadgarna vara tillgängliga för medlemmar senast tre veckor efter stämman. Det är endast stämmoprotokoll som samtliga medlemmar har rätt att ta del av. Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar, men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

Har du frågor?

Om du har något Du undrar över kan du vända dig till styrelsen. Du hittar oss under kontaktfliken

Besöksräknare

74 340 besökare sedan 2016-09-06

Senaste nyheterna
Arkivet