Fönster

Fönster och balkongdörrar kommer ifrån Elitfönster.

Elit Fönster AB lämnar 10 års garanti för i fabrik ytbehandlade och glaserade Elitfönster med följande omfattning:

 1. Mot rötskador i fönstrets virkes delar
 2. Mot kondens mellan glasen i isolerrutor
 3. På fönstrets – inklusive beslagen – funktion

Garantin omfattas av fel vilka reklamerats till Elit Fönster inom 10 år från leveransdatum. För isolerrutor räknas tiden från det datum, som är instämplat i isolerrutan. För mer information angående garantier tala med styrelsen.

För att garantin ska gälla krävs: 

 • Att fönstrets underhållits enligt Elit Fönsters anvisningar.
 • Att fönstret inte använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än Elit Fönsters servicepersonal.
 • Att på fönstret fastsatt kontrollmärke (P-märke) ej avlägsnats eller övermålats.

Reklamationen skall ske utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde ha observerats, dock senast 10 år efter leveransdatum. Reklamation skall ske till Elit Fönsters fabrik.

Underhåll och skötsel

Rengöring av belagda glas (energiglas, självrengörande glas mm)

Om glaset har belagd yta som är åtkomligt för putsning:

 • Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.
 • Använd flytande fönster putsmedel, mycket vatten och mjukt ludd fritt tyg eller gummiskrapa.
 • Svåra fläckar kan tas bort med industrisprit eller aceton.
 • Mild metallpolish kan användas för att avlägsna andra fläckar. Notera dock att medlet ska tvättas bort med industrisprit och använd därefter fönster putsmedel.
 • Använd aldrig vassa metallföremål eller stålull vid rengöringen, (detta gäller allt glas).

Skötsel av beslag och tätlister

För att fönster och fönsterdörrar ska fungera tillfredsställande fordras normalt att beslagen rengörs och smörjs minst en gång om året. Spanjolettens låskolvar och  låshus smörjs med tunn silikon olja eller annan vatten fri olja. Tätlister ska hållas rena och hela. Skadade lister ger luftläckage och ska bytas.

Allmänt om underhåll av ytbehandling

Behovet av underhåll av ytbehandling är beroende av bl a fönstrets placering i väggen, takutsprång, fönstrets orientering i olika väderstreck, byggnadens geografiska placering, klimatiska påkänningar såsom regn, sol och vind. Underhållsintervallen kan därför variera t o m för fönster i samma byggnad.

För lämpliga material, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg erhålles information från färgleverantör eller färghandel. Nedanstående anvisningar anger endast typ av rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel och ej något fabrikat.

Observera! Tätlist mellan karm och båge samt tätningsband vid isoler-rutor får inte övermålas/laseras. Ev. färg eller lasyr som kommer på lister, band eller skenor ska genast torkas av. Spanjoletter, fönsterbromsar, koppelbeslag, gångjärn och övriga beslag får ej övermålas eftersom deras funktion då försämras.

Underhåll av täckmålade fönster

Täckmålade fönster ska kontrolleras årligen. Om färgen uppvisar blåsor, sprickor, flagor eller matthet ska ommålning ske enligt följande:

Utvändiga ytor

 1. Tvätta fönstret med milt alkaliskt rengöringsmedel (kontrollera innehållet på förpackningen).
 2. Skrapa och slipa bort sprucken och löst sittande färg samt skrapa bort ev. framträngande kåda.
 3. Laga ev. sprickor t ex i hörn fogar eller vid fönsterbleck med plastisk fogmassa.
 4. Grunda ren skrapade ytor med alkydgrundfärg. Låt torka.
 5. Stryk en andra gång med olje alkydfärg. Var särskilt noggrann och stryk på flödigt vid fönstrets nedre delar, på ändträ och vid hörn fogar.

Invändiga ytor

 1. Normalt krävs här endast rengöring i form av tvättning med vatten och milt rengöringsmedel.
 2. Vid ev. ommålning görs först en lätt slipning med fint slippapper därefter grundning med alkydfärg.
 3. Stryk en andra gång med alkydfärg.

KONDENS

Kondens på fönstrets insida

Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rums luft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts i form av imma på glaset. I ett nybyggt hus finns under lång tid kvarvarande fukt från inbyggda byggmaterial, s.k. byggfukt, som lätt ger upphov till kondens. Byggfukten försvinner med tiden.

Otillräcklig eller icke fungerande ventilation ger också upphov till kondens. Djupa fönsternischer och fönsterbänkar, liksom täta gardinarrangemang kan hindra värmen från radiatorer att strömma upp utefter fönstret och värma glasytan. Fönsterbänkar bör därför monteras med en springa mellan fönstret och fönsterbänken.

Risken för kondens minskar hos fönster, som monterats med glasets insida långt in mot rummet. Höjd rumstemperaturen minkar kondensrisken medan sänkt rumstemperatur ökar risken.

Kondens på fönstrets utsida

Hos mycket välisolerade fönster kan i ett fåtal fall och under speciella omständigheter, kondens uppkomma på yttre glasets utsida. Det är inget fel på fönstret, utan ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret, och kan uppstå när det är placerat i ett oskyddat läge i byggnaden, (t ex utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, placering långt ut i fasaden etc.) eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög.

Kondensen uppstår i regel på natten och försvinner under morgontimmarna. Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttre glaset. Det gör att ytter rutan en klar natt kan bli kallare än utomhusluften. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida.

I förekommande fall sker detta främst en kort period under höst och vår, när temperaturskillnaderna mellan natt och dag är mycket stora. På morgonen värms luften och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort.

Besöksräknare

56 019 besökare sedan 2016-09-06

Senaste nyheterna
Arkivet